Sections

Access Control Lists (ACL)

Phalcon\Acl provides an easy and lightweight management of ACLs as well as the permissions attached to them. Access Control Lists (ACL) umožňují řídit přístup k různým částem aplikace a základním objektům z požadavku. Doporučujeme přečíst více informací o metodologii ACL, abyste se seznámili s jeho konceptem.

Ve výsledku ACL obsahují role a zdroje. Zdroje jsou objekty, které řídí oprávnění jim definované v seznamech ACL. Role jsou objekty, které požadují přístup k prostředkům a může jim být povolen nebo odepřen přístup.

Creating an ACL

Tato komponenta je navržena tak, aby od začátku fungovala v paměti. To umožňuje snadné používání a rychlý přístup ke všem vlastnostem seznamu. The Phalcon\Acl constructor takes as its first parameter an adapter used to retrieve the information related to the control list. Příklad použití memory adaptéru je následující:

<?php

use Phalcon\Acl\Adapter\Memory as AclList;

$acl = new AclList();

By default Phalcon\Acl allows access to action on resources that have not yet been defined. Chcete-li zvýšit úroveň zabezpečení seznamu přístupu, můžete definovat úroveň deny jako výchozí úroveň přístupu.

<?php

use Phalcon\Acl;

// Default action is deny access
$acl->setDefaultAction(
  Acl::DENY
);

Adding Roles to the ACL

Role je objekt, který může nebo nemůže získat přístup k určitým prostředkům v seznamu. Jako příklad definujeme role jako skupiny lidí v rámci organizace. The Phalcon\Acl\Role class is available to create roles in a more structured way. Přidejme k našemu nedávno vytvořenému seznamu nějaké role:

<?php

use Phalcon\Acl\Role;

// Create some roles.
// The first parameter is the name, the second parameter is an optional description.
$roleAdmins = new Role('Administrators', 'Super-User role');
$roleGuests = new Role('Guests');

// Add 'Guests' role to ACL
$acl->addRole($roleGuests);

// Add 'Designers' role to ACL without a Phalcon\Acl\Role
$acl->addRole('Designers');

Jak vidíte, role jsou definovány přímo bez použití instance.

Adding Resources

Zdroje jsou objekty, kde se kontroluje přístup. Obvykle v MVC aplikacích zdroje odkazují na controllery. Although this is not mandatory, the Phalcon\Acl\Resource class can be used in defining resources. Důležité je přidat související akce nebo operace k prostředkům, aby seznam ACL pochopil, co by měl kontrolovat.

<?php

use Phalcon\Acl\Resource;

// Define the 'Customers' resource
$customersResource = new Resource('Customers');

// Add 'customers' resource with a couple of operations

$acl->addResource(
  $customersResource,
  'search'
);

$acl->addResource(
  $customersResource,
  [
    'create',
    'update',
  ]
);

Defining Access Controls

Nyní, když máme role a zdroje, je na čase definovat ACL (tzn. které role mohou přistupovat k jakým zdrojům). Tato část je velmi důležitá, zejména vezmeme-li v úvahu vaše výchozí nastavení úrovně přístupu allow nebo deny.

<?php

// Set access level for roles into resources

$acl->allow('Guests', 'Customers', 'search');

$acl->allow('Guests', 'Customers', 'create');

$acl->deny('Guests', 'Customers', 'update');

The allow() method designates that a particular role has granted access to a particular resource. The deny() method does the opposite.

Querying an ACL

Once the list has been completely defined. We can query it to check if a role has a given permission or not.

<?php

// Check whether role has access to the operations

// Returns 0
$acl->isAllowed('Guests', 'Customers', 'edit');

// Returns 1
$acl->isAllowed('Guests', 'Customers', 'search');

// Returns 1
$acl->isAllowed('Guests', 'Customers', 'create');

Function based access

Také můžete přidat jako 4. parametr vaší vlastní funkci, která musí vrátit boolean hodnotu. Tato funkce bude volána při použití metody isAllowed(). Parametry můžete předávat jako asociativní pole metody isAllowed() jako 4. argument, kde klíč je název parametru v naší definované funkci.

<?php
// Set access level for role into resources with custom function
$acl->allow(
  'Guests',
  'Customers',
  'search',
  function ($a) {
    return $a % 2 === 0;
  }
);

// Check whether role has access to the operation with custom function

// Returns true
$acl->isAllowed(
  'Guests',
  'Customers',
  'search',
  [
    'a' => 4,
  ]
);

// Returns false
$acl->isAllowed(
  'Guests',
  'Customers',
  'search',
  [
    'a' => 3,
  ]
);

Pokud neuvedete žádné parametry v metodě isAllowed(), pak výchozí chování bude Acl::ALLOW. Výchozí chování můžete změnit pomocí metody setNoArgumentsDefaultAction().

<?php

use Phalcon\Acl;

// Set access level for role into resources with custom function
$acl->allow(
  'Guests',
  'Customers',
  'search',
  function ($a) {
    return $a % 2 === 0;
  }
);

// Check whether role has access to the operation with custom function

// Returns true
$acl->isAllowed(
  'Guests',
  'Customers',
  'search'
);

// Change no arguments default action
$acl->setNoArgumentsDefaultAction(
  Acl::DENY
);

// Returns false
$acl->isAllowed(
  'Guests',
  'Customers',
  'search'
);

Objects as role name and resource name

Můžete předávat objekty jako roleName a resourceName. Your classes must implement Phalcon\Acl\RoleAware for roleName and Phalcon\Acl\ResourceAware for resourceName.

Naše třída UserRole

<?php

use Phalcon\Acl\RoleAware;

// Create our class which will be used as roleName
class UserRole implements RoleAware
{
  protected $id;

  protected $roleName;

  public function __construct($id, $roleName)
  {
    $this->id    = $id;
    $this->roleName = $roleName;
  }

  public function getId()
  {
    return $this->id;
  }

  // Implemented function from RoleAware Interface
  public function getRoleName()
  {
    return $this->roleName;
  }
}

A naše třída ModelResource

<?php

use Phalcon\Acl\ResourceAware;

// Create our class which will be used as resourceName
class ModelResource implements ResourceAware
{
  protected $id;

  protected $resourceName;

  protected $userId;

  public function __construct($id, $resourceName, $userId)
  {
    $this->id      = $id;
    $this->resourceName = $resourceName;
    $this->userId    = $userId;
  }

  public function getId()
  {
    return $this->id;
  }

  public function getUserId()
  {
    return $this->userId;
  }

  // Implemented function from ResourceAware Interface
  public function getResourceName()
  {
    return $this->resourceName;
  }
}

Potom můžete použít metodu isAllowed().

<?php

use UserRole;
use ModelResource;

// Set access level for role into resources
$acl->allow('Guests', 'Customers', 'search');
$acl->allow('Guests', 'Customers', 'create');
$acl->deny('Guests', 'Customers', 'update');

// Create our objects providing roleName and resourceName

$customer = new ModelResource(
  1,
  'Customers',
  2
);

$designer = new UserRole(
  1,
  'Designers'
);

$guest = new UserRole(
  2,
  'Guests'
);

$anotherGuest = new UserRole(
  3,
  'Guests'
);

// Check whether our user objects have access to the operation on model object

// Returns false
$acl->isAllowed(
  $designer,
  $customer,
  'search'
);

// Returns true
$acl->isAllowed(
  $guest,
  $customer,
  'search'
);

// Returns true
$acl->isAllowed(
  $anotherGuest,
  $customer,
  'search'
);

Also you can access those objects in your custom function in allow() or deny(). They are automatically bind to parameters by type in function.

<?php

use UserRole;
use ModelResource;

// Set access level for role into resources with custom function
$acl->allow(
  'Guests',
  'Customers',
  'search',
  function (UserRole $user, ModelResource $model) { // User and Model classes are necessary
    return $user->getId == $model->getUserId();
  }
);

$acl->allow(
  'Guests',
  'Customers',
  'create'
);

$acl->deny(
  'Guests',
  'Customers',
  'update'
);

// Create our objects providing roleName and resourceName

$customer = new ModelResource(
  1,
  'Customers',
  2
);

$designer = new UserRole(
  1,
  'Designers'
);

$guest = new UserRole(
  2,
  'Guests'
);

$anotherGuest = new UserRole(
  3,
  'Guests'
);

// Check whether our user objects have access to the operation on model object

// Returns false
$acl->isAllowed(
  $designer,
  $customer,
  'search'
);

// Returns true
$acl->isAllowed(
  $guest,
  $customer,
  'search'
);

// Returns false
$acl->isAllowed(
  $anotherGuest,
  $customer,
  'search'
);

You can still add any custom parameters to function and pass associative array in isAllowed() method. Also order doesn’t matter.

Roles Inheritance

You can build complex role structures using the inheritance that Phalcon\Acl\Role provides. Role můžou dědit z jiných rolí, což umožňuje přístup ke zdrojům rodiče. Chcete-li použít dědičnost rolí, je třeba předat zděděnou roli jako druhý parametr volání metody, při přidání této role v seznamu.

<?php

use Phalcon\Acl\Role;

// ...

// Create some roles

$roleAdmins = new Role('Administrators', 'Super-User role');

$roleGuests = new Role('Guests');

// Add 'Guests' role to ACL
$acl->addRole($roleGuests);

// Add 'Administrators' role inheriting from 'Guests' its accesses
$acl->addRole($roleAdmins, $roleGuests);

Setup relationships after adding roles

Or you may prefer to add all of your roles together and then define the inheritance relationships afterwards.

<?php

use Phalcon\Acl\Role;

// Create some roles
$roleAdmins = new Role('Administrators', 'Super-User role');
$roleGuests = new Role('Guests');

// Add Roles to ACL
$acl->addRole($roleGuests);
$acl->addRole($roleAdmins);

// Have 'Administrators' role inherit from 'Guests' its accesses
$acl->addInherit($roleAdmins, $roleGuests);

Serializing ACL lists

To improve performance Phalcon\Acl instances can be serialized and stored in APC, session, text files or a database table so that they can be loaded at will without having to redefine the whole list. Můžete to udělat takto:

<?php

use Phalcon\Acl\Adapter\Memory as AclList;

// ...

// Check whether ACL data already exist
if (!is_file('app/security/acl.data')) {
  $acl = new AclList();

  // ... Define roles, resources, access, etc

  // Store serialized list into plain file
  file_put_contents(
    'app/security/acl.data',
    serialize($acl)
  );
} else {
  // Restore ACL object from serialized file
  $acl = unserialize(
    file_get_contents('app/security/acl.data')
  );
}

// Use ACL list as needed
if ($acl->isAllowed('Guests', 'Customers', 'edit')) {
  echo 'Access granted!';
} else {
  echo 'Access denied :(';
}

Je doporučováno používat memory adaptér během vývoje a jeden z ostatních adaptérů v produkci.

Events

Phalcon\Acl is able to send events to an EventsManager if it’s present. Události se spouštějí pomocí typu “acl”. Některé události při vrácení hodnoty false můžou zastavit aktivní operaci. Podporovány jsou následující události:

Jméno události Spuštění Zastaví operaci?
beforeCheckAccess Spustí se před kontrolou, zda má role/zdroj přístup Ano
afterCheckAccess Spustí se po kontrole, zda má role/zdroj přístup Ne

Následující příklad ukazuje, jak připojit listenery k událostem:

<?php

use Phalcon\Acl\Adapter\Memory as AclList;
use Phalcon\Events\Event;
use Phalcon\Events\Manager as EventsManager;

// ...

// Create an event manager
$eventsManager = new EventsManager();

// Attach a listener for type 'acl'
$eventsManager->attach(
  'acl:beforeCheckAccess',
  function (Event $event, $acl) {
    echo $acl->getActiveRole();

    echo $acl->getActiveResource();

    echo $acl->getActiveAccess();
  }
);

$acl = new AclList();

// Setup the $acl
// ...

// Bind the eventsManager to the ACL component
$acl->setEventsManager($eventsManager);

Implementing your own adapters

The Phalcon\Acl\AdapterInterface interface must be implemented in order to create your own ACL adapters or extend the existing ones.