Sections

Overview

Using Controllers

Akce jsou metody v controllerech, které zpracovávají požadavky. Ve výchozím nastavení jsou všechny veřejné metody mapované jako akce na controllerech a přístupné pomocí URL adresy. Akce jsou zodpovědné za interpretaci požadavku a vytvoření odpovědi. Odpovědi jsou obvykle ve formě vykreslených šablon, ale existují i jiné způsoby, jak vytvořit odpovědi.

Například při přístupu k URL, jako je: http://localhost/blog/posts/show/2015/the-post-title Phalcon ve výchozím nastavení rozloží každou část takto:

Description Slug
Phalcon adresář blog
Controller posts
Akce show
Parametr 2015
Parameter the-post-title

In this case, the PostsController will handle this request. There is no a special location to put controllers in an application, they could be loaded using Phalcon\Loader, so you’re free to organize your controllers as you need.

Controllers must have the suffix Controller while actions the suffix Action. A sample of a controller is as follows:

<?php

use Phalcon\Mvc\Controller;

class PostsController extends Controller
{
  public function indexAction()
  {

  }

  public function showAction($year, $postTitle)
  {

  }
}

Další parametry URI jsou definovány jako parametry akce, které mohou být snadno přístupné pomocí lokální proměnné. A controller can optionally extend Phalcon\Mvc\Controller. Tímto způsobem může mít Controller snadný přístup k aplikačním službám.

Parameters without a default value are handled as required. Setting optional values for parameters is done as usual in PHP:

<?php

use Phalcon\Mvc\Controller;

class PostsController extends Controller
{
  public function indexAction()
  {

  }

  public function showAction($year = 2015, $postTitle = 'some default title')
  {

  }
}

Parameters are assigned in the same order as they were passed in the route. You can get an arbitrary parameter from its name in the following way:

<?php

use Phalcon\Mvc\Controller;

class PostsController extends Controller
{
  public function indexAction()
  {

  }

  public function showAction()
  {
    $year   = $this->dispatcher->getParam('year');
    $postTitle = $this->dispatcher->getParam('postTitle');
  }
}

Dispatch Loop

“dispatch loop” bude spuštěn v rámci dispečeru pokud nejsou provedeny žádné další akce. V předchozím příkladu byla provedena pouze jedna akce. V následujícím příkladu můžeme vidět, jak metoda forward() může poskytnout “flow of operation” v “dispatch loop”, a to předáním jinému controlleru / akci.

<?php

use Phalcon\Mvc\Controller;

class PostsController extends Controller
{
  public function indexAction()
  {

  }

  public function showAction($year, $postTitle)
  {
    $this->flash->error(
      "You don't have permission to access this area"
    );

    // Forward flow to another action
    $this->dispatcher->forward(
      [
        'controller' => 'users',
        'action'   => 'signin',
      ]
    );
  }
}

If users don’t have permission to access a certain action then they will be forwarded to the signin action in the UsersController.

<?php

use Phalcon\Mvc\Controller;

class UsersController extends Controller
{
  public function indexAction()
  {

  }

  public function signinAction()
  {

  }
}

There is no limit on the forwards you can have in your application, so long as they do not result in circular references, at which point your application will halt. If there are no other actions to be dispatched by the dispatch loop, the dispatcher will automatically invoke the view layer of the MVC that is managed by Phalcon\Mvc\View.

Initializing Controllers

Phalcon\Mvc\Controller offers the initialize() method, which is executed first, before any action is executed on a controller. Použití metody __construct() se nedoporučuje.

<?php

use Phalcon\Mvc\Controller;

class PostsController extends Controller
{
  public $settings;

  public function initialize()
  {
    $this->settings = [
      'mySetting' => 'value',
    ];
  }

  public function saveAction()
  {
    if ($this->settings['mySetting'] === 'value') {
      // ...
    }
  }
}
The initialize() method is only called if the beforeExecuteRoute event is executed with success. This avoid that application logic in the initializer cannot be executed without authorization.

Pokud chcete provést některé inicializace logiky hned, jak je vytvořen objekt controlleru můžete implementovat metodu onConstruct():

<?php

use Phalcon\Mvc\Controller;

class PostsController extends Controller
{
  public function onConstruct()
  {
    // ...
  }
}
Be aware that onConstruct() method is executed even if the action to be executed doesn't exist in the controller or the user does not have access to it (according to custom control access provided by the developer).

Injecting Services

If a controller extends Phalcon\Mvc\Controller then it has easy access to the service container in application. For example, if we have registered a service like this:

<?php

use Phalcon\Di;

$di = new Di();

$di->set(
  'storage',
  function () {
    return new Storage(
      '/some/directory'
    );
  },
  true
);

Poté můžeme přístupovat ke službě několika způsoby:

<?php

use Phalcon\Mvc\Controller;

class FilesController extends Controller
{
  public function saveAction()
  {
    // Injecting the service by just accessing the property with the same name
    $this->storage->save('/some/file');

    // Accessing the service from the DI
    $this->di->get('storage')->save('/some/file');

    // Another way to access the service using the magic getter
    $this->di->getStorage()->save('/some/file');

    // Another way to access the service using the magic getter
    $this->getDi()->getStorage()->save('/some/file');

    // Using the array-syntax
    $this->di['storage']->save('/some/file');
  }
}

If you’re using Phalcon as a full-stack framework, you can read the services provided by default in the framework.

Request and Response

Za předpokladu, že framework poskytuje sadu předem registrovaných služeb. Vysvětlíme si, jak pracovat s prostředím HTTP. The request service contains an instance of Phalcon\Http\Request and the response contains a Phalcon\Http\Response representing what is going to be sent back to the client.

<?php

use Phalcon\Mvc\Controller;

class PostsController extends Controller
{
  public function indexAction()
  {

  }

  public function saveAction()
  {
    // Check if request has made with POST
    if ($this->request->isPost()) {
      // Access POST data
      $customerName = $this->request->getPost('name');
      $customerBorn = $this->request->getPost('born');
    }
  }
}

Objekt odpovědi se nepoužívá obvykle přímo, ale je proveden před spuštění akce, někdy - jako v případě afterDispatch - to může být užitečné pro přímý přístup k odpovědi:

<?php

use Phalcon\Mvc\Controller;

class PostsController extends Controller
{
  public function indexAction()
  {

  }

  public function notFoundAction()
  {
    // Send a HTTP 404 response header
    $this->response->setStatusCode(404, 'Not Found');
  }
}

Learn more about the HTTP environment in their dedicated articles request and response.

Session Data

Sessions help us maintain persistent data between requests. You can access a Phalcon\Session\Bag from any controller to encapsulate data that needs to be persistent:

<?php

use Phalcon\Mvc\Controller;

class UserController extends Controller
{
  public function indexAction()
  {
    $this->persistent->name = 'Michael';
  }

  public function welcomeAction()
  {
    echo 'Welcome, ', $this->persistent->name;
  }
}

Using Services as Controllers

Services may act as controllers, controllers classes are always requested from the services container. Accordingly, any other class registered with its name can easily replace a controller:

<?php

// Register a controller as a service
$di->set(
  'IndexController',
  function () {
    $component = new Component();

    return $component;
  }
);

// Register a namespaced controller as a service
$di->set(
  'Backend\Controllers\IndexController',
  function () {
    $component = new Component();

    return $component;
  }
);

Events in Controllers

Controllers automatically act as listeners for dispatcher events, implementing methods with those event names allow you to implement hook points before/after the actions are executed:

<?php

use Phalcon\Mvc\Controller;

class PostsController extends Controller
{
  public function beforeExecuteRoute($dispatcher)
  {
    // This is executed before every found action
    if ($dispatcher->getActionName() === 'save') {
      $this->flash->error(
        "You don't have permission to save posts"
      );

      $this->dispatcher->forward(
        [
          'controller' => 'home',
          'action'   => 'index',
        ]
      );

      return false;
    }
  }

  public function afterExecuteRoute($dispatcher)
  {
    // Executed after every found action
  }
}