Sections

Web Server Setup

In order for the routing of the Phalcon application to work, you will need to set up your web server to process the redirects properly. Setup instructions for popular web servers are:

PHP-FPM

The PHP-FPM (FastCGI Process Manager) is usually used to allow the processing of PHP files. V dnešní době je PHP-FPM součástí všech distribucí PHP pro Linuxové systémy.

On Windows PHP-FPM is in the PHP distribution archive through the file php-cgi.exe and you can start it with this script to help set options. Windows does not support unix sockets so this script will start fast-cgi in TCP mode on port 9000.

Create the file php-fcgi.bat with the following contents:

@ECHO OFF
ECHO Starting PHP FastCGI...
set PATH=C:\PHP;%PATH%
c:\bin\RunHiddenConsole.exe C:\PHP\php-cgi.exe -b 127.0.0.1:9000

PHP Built-In Webserver (For Developers)

To speed up getting your Phalcon application running in development the easiest way is to use this built-in PHP server. Do not use this server in a production environment. The following configurations for Nginx and Apache are what you need.

Phalcon configuration

To enable dynamic URI rewrites, without Apache or Nginx, that Phalcon needs, you can use the following router file: .htrouter.php

If you created your application with Phalcon-Devtools this file should already exist in the root directory of your project and you can start the server with the following command:

$(which php) -S localhost:8000 -t public .htrouter.php

The anatomy of the command above:

 • $(which php) - will insert the absolute path to your PHP binary
 • -S localhost:8000 - invokes server mode with the provided host:port
 • -t public - defines the servers root directory, necessary for php to route requests to assets like JS, CSS, and images in your public directory
 • .htrouter.php - the entry point that will be evaluated for each request

Otevřete internetový prohlížeč a do řádku adresy napište: http://localhost:8000/ pro kontrolu že vše funguje jak má.

Nginx

Nginx je bezplatný, s otevřeným zdrojovým kódem, vysoce výkonný HTTP server a reverzní proxy a také IMAP/POP3 proxy server. Oproti tradičním serverům, Nginx nezávisí na vláknech pro zpracování požadavků. Místo toho používá mnohem více škálovatelnou event-driven (asynchroní) architekturu. Tato architektura používá malé, ale více důležíté, předvídatelné množství paměti.

Phalcon framework společně s Nginx a PHP-FPM nabízí mocnou sadu nástrojů, která nabízí maximální výkon pro Vaše PHP aplikace.

Install Nginx

NginX Offical Site

Phalcon configuration

You can use following potential configuration to setup Nginx with Phalcon:

server {
  # Port 80 will require Nginx to be started with root permissions
  # Depending on how you install Nginx to use port 80 you will need
  # to start the server with `sudo` ports about 1000 do not require
  # root privileges
  # listen   80;

  listen    8000;
  server_name  default;

  ##########################
  # In production require SSL
  # listen 443 ssl default_server;

  # ssl on;
  # ssl_session_timeout 5m;
  # ssl_protocols SSLv2 SSLv3 TLSv1;
  # ssl_ciphers ALL:!ADH:!EXPORT56:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+LOW:+SSLv2:+EXP;
  # ssl_prefer_server_ciphers  on;

  # These locations depend on where you store your certs
  # ssl_certificate    /var/nginx/certs/default.cert;
  # ssl_certificate_key  /var/nginx/certs/default.key;
  ##########################

  # This is the folder that index.php is in
  root /var/www/default/public;
  index index.php index.html index.htm;

  charset utf-8;
  client_max_body_size 100M;
  fastcgi_read_timeout 1800;

  # Represents the root of the domain
  # http://localhost:8000/[index.php]
  location / {
    # Matches URLS `$_GET['_url']`
    try_files $uri $uri/ /index.php?_url=$uri&$args;
  }

  # When the HTTP request does not match the above
  # and the file ends in .php
  location ~ [^/]\.php(/|$) {
    # try_files $uri =404;

    # Ubuntu and PHP7.0-fpm in socket mode
    # This path is dependent on the version of PHP install
    fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.0-fpm.sock;


    # Alternatively you use PHP-FPM in TCP mode (Required on Windows)
    # You will need to configure FPM to listen on a standard port
    # https://www.nginx.com/resources/wiki/start/topics/examples/phpfastcgionwindows/
    # fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;

    fastcgi_index /index.php;

    include fastcgi_params;
    fastcgi_split_path_info ^(.+?\.php)(/.*)$;
    if (!-f $document_root$fastcgi_script_name) {
      return 404;
    }

    fastcgi_param PATH_INFO    $fastcgi_path_info;
    # fastcgi_param PATH_TRANSLATED $document_root$fastcgi_path_info;
    # and set php.ini cgi.fix_pathinfo=0

    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  }

  location ~ /\.ht {
    deny all;
  }

  location ~* \.(js|css|png|jpg|jpeg|gif|ico)$ {
    expires    max;
    log_not_found off;
    access_log  off;
  }
}

Start Nginx

Usually start nginx from the command line but this depends on your installation method.

Apache

Apache je dobře známý a oblíbený web server dostupný pro velké množství platforem.

Phalcon configuration

Níže jsou uvedeny potenciální konfigurace, které můžete použít pro nastavení Apache a Phalcon frameworku. These notes are primarily focused on the configuration of the mod_rewrite module allowing to use friendly URLs and the router component. Běžně má aplikace následující strukturu:

test/
 app/
  controllers/
  models/
  views/
 public/
  css/
  img/
  js/
  index.php

Document root

Je běžné použití kdy aplikace je instalována v jakémkoliv adresáři který je v tzv.: Document Root složce. V tomto případě použijeme dva .htaccess soubory kde první schová aplikační kód a všechny požadavky přesmeruje do veřejné aplikační složky (v našem případě je to složka public/).

Note that using .htaccess files requires your apache installation to have the AllowOverride All option set. {.alert.alert-warning}
# test/.htaccess

<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine on
  RewriteRule  ^$ public/  [L]
  RewriteRule  ((?s).*) public/$1 [L]
</IfModule>

Druhý .htaccess soubor je umístěn ve složce public/, kde přesměruje všechny URI na soubor public/index.php:

# test/public/.htaccess

<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On
  RewriteCond  %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond  %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteRule  ^((?s).*)$ index.php?_url=/$1 [QSA,L]
</IfModule>

For users that are using the Persian letter ‘م’ (meem) in uri parameters, there is an issue with mod_rewrite. To allow the matching to work as it does with English characters, you will need to change your .htaccess file:

# test/public/.htaccess

<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On
  RewriteCond  %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond  %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteRule  ^([0-9A-Za-z\x7f-\xff]*)$ index.php?params=$1 [L]
</IfModule>

If your uri contains characters other than English, you might need to resort to the above change to allow mod_rewrite to accurately match your route.

Konfigurace Apache webserveru

V případě že nechcete či nemůžete použít soubory .htaccess, můžete vše nastavit v hlavním konfiguračním souboru webserveru Apache:

<IfModule mod_rewrite.c>

  <Directory "/var/www/test">
    RewriteEngine on
    RewriteRule ^$ public/  [L]
    RewriteRule ((?s).*) public/$1 [L]
  </Directory>

  <Directory "/var/www/test/public">
    RewriteEngine On
    RewriteCond  %{REQUEST_FILENAME} !-d
    RewriteCond  %{REQUEST_FILENAME} !-f
    RewriteRule  ^((?s).*)$ index.php?_url=/$1 [QSA,L]
  </Directory>

</IfModule>

Virtuální domény (VirtualHost)

Tato druhá konfigurace Vám dovolí připravit Phalcon aplikaci jako virtuální doménu (virtuální doména nemusí ani existovat ani být registrována ale na serveru, kde takto nakonfigurujeme Apache bude fungovat):

<VirtualHost *:80>

  ServerAdmin  [email protected]
  DocumentRoot  "/var/vhosts/test/public"
  DirectoryIndex index.php
  ServerName   example.host
  ServerAlias  www.example.host

  <Directory "/var/vhosts/test/public">
    Options    All
    AllowOverride All
    Require    all granted
  </Directory>

</VirtualHost>

Cherokee

Cherokee is a high-performance web server. It is very fast, flexible and easy to configure.

Phalcon configuration

Cherokee nabízí přátelské grafické prostředí pro konfiguraci skoro všech nastavení webserveru přímo v internetovém prohlížeči.

Spusťte administraci Cherokee jako správce (root) přes /cesta-k-cherokee/sbin/cherokee-admin

Vytvořte novou virtuální doménu kliknutím na vServers, poté přidejte nový virtuální server:

Vámi přidaný virtuální server se zobrazí na levé straně obrazovky. Na záložce Behaviors uvidíte sadu výchozího chování pro vybraný virtuální server. Klikněte na tlačítko Rule Management. Odstraňte tyto pravidla: Directory /cherokee_themes a Directory /icons:

Add the PHP Language behavior using the wizard. This behavior allows you to run PHP applications:

Normálně toto chování nepotřebuje žádné další nastavení. Přidejte další chování. Tentokrát v sekci Manual Configuration. V sekci Rule Type vyberte File Exists, poté se ujistěte že volba Match any file je povolena:

V záložce ‘Handler’ vyberte List & Send jako handler:

Upravte chování Default abychom mohli povolit přepis URL adres (URL-rewrite engine). Změnte handler na Redirection a poté přidejte následujicí regulární výraz: ^(.*)$:

Nakonec se ujistěte že chování mají následující pořadí:

Spusťe aplikaci v prohlížeči: