Sections

Web Server Setup

In order for the routing of the Phalcon application to work, you will need to set up your web server to process the redirects properly. Setup instructions for popular web servers are:

PHP-FPM

The PHP-FPM (FastCGI Process Manager) is usually used to allow the processing of PHP files. W dzisiejszych czasach, PHP-FPM jest wbudowany w wszystkich dystrybucjach Linuxa posiadających PHP.

On Windows PHP-FPM is in the PHP distribution archive through the file php-cgi.exe and you can start it with this script to help set options. Windows does not support unix sockets so this script will start fast-cgi in TCP mode on port 9000.

Create the file php-fcgi.bat with the following contents:

@ECHO OFF
ECHO Starting PHP FastCGI...
set PATH=C:\PHP;%PATH%
c:\bin\RunHiddenConsole.exe C:\PHP\php-cgi.exe -b 127.0.0.1:9000

PHP Built-In Webserver (For Developers)

To speed up getting your Phalcon application running in development the easiest way is to use this built-in PHP server. Do not use this server in a production environment. The following configurations for Nginx and Apache are what you need.

Phalcon configuration

To enable dynamic URI rewrites, without Apache or Nginx, that Phalcon needs, you can use the following router file: .htrouter.php

If you created your application with Phalcon-Devtools this file should already exist in the root directory of your project and you can start the server with the following command:

$(which php) -S localhost:8000 -t public .htrouter.php

The anatomy of the command above:

 • $(which php) - will insert the absolute path to your PHP binary
 • -S localhost:8000 - invokes server mode with the provided host:port
 • -t public - defines the servers root directory, necessary for php to route requests to assets like JS, CSS, and images in your public directory
 • .htrouter.php - the entry point that will be evaluated for each request

Następnie otwórz w swojej przeglądarce http://localhost:8000/, aby sprawdzić, czy wszystko działa prawidłowo.

Nginx

Nginx jest darmowym, open source’owym, wysoce wydajnym serwerem HTTP i Reverse Proxy, jak jaki również serwerem pośredniczącym IMAP/POP3. W przeciwieństwie do tradycyjnych serwerów, Nginx nie korzysta z architektury wielowątkowej do obsługi żądań. Zamiast tego wykorzystuje on znacznie bardziej skalowalną architekturę sterowaną zdarzeniami (asynchroniczną). Ta architektura używa małą, a co ważniejsze, przewidywalną ilość pamięci pod obciążeniem.

Phalcon wraz z NGINX i PHP-FPM dostarcza potężny zestaw narzędzi, które zapewniają maksymalną wydajności dla aplikacji PHP.

Install Nginx

NginX Offical Site

Phalcon configuration

You can use following potential configuration to setup Nginx with Phalcon:

server {
  # Port 80 will require Nginx to be started with root permissions
  # Depending on how you install Nginx to use port 80 you will need
  # to start the server with `sudo` ports about 1000 do not require
  # root privileges
  # listen   80;

  listen    8000;
  server_name  default;

  ##########################
  # In production require SSL
  # listen 443 ssl default_server;

  # ssl on;
  # ssl_session_timeout 5m;
  # ssl_protocols SSLv2 SSLv3 TLSv1;
  # ssl_ciphers ALL:!ADH:!EXPORT56:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+LOW:+SSLv2:+EXP;
  # ssl_prefer_server_ciphers  on;

  # These locations depend on where you store your certs
  # ssl_certificate    /var/nginx/certs/default.cert;
  # ssl_certificate_key  /var/nginx/certs/default.key;
  ##########################

  # This is the folder that index.php is in
  root /var/www/default/public;
  index index.php index.html index.htm;

  charset utf-8;
  client_max_body_size 100M;
  fastcgi_read_timeout 1800;

  # Represents the root of the domain
  # http://localhost:8000/[index.php]
  location / {
    # Matches URLS `$_GET['_url']`
    try_files $uri $uri/ /index.php?_url=$uri&$args;
  }

  # When the HTTP request does not match the above
  # and the file ends in .php
  location ~ [^/]\.php(/|$) {
    # try_files $uri =404;

    # Ubuntu and PHP7.0-fpm in socket mode
    # This path is dependent on the version of PHP install
    fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.0-fpm.sock;


    # Alternatively you use PHP-FPM in TCP mode (Required on Windows)
    # You will need to configure FPM to listen on a standard port
    # https://www.nginx.com/resources/wiki/start/topics/examples/phpfastcgionwindows/
    # fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;

    fastcgi_index /index.php;

    include fastcgi_params;
    fastcgi_split_path_info ^(.+?\.php)(/.*)$;
    if (!-f $document_root$fastcgi_script_name) {
      return 404;
    }

    fastcgi_param PATH_INFO    $fastcgi_path_info;
    # fastcgi_param PATH_TRANSLATED $document_root$fastcgi_path_info;
    # and set php.ini cgi.fix_pathinfo=0

    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  }

  location ~ /\.ht {
    deny all;
  }

  location ~* \.(js|css|png|jpg|jpeg|gif|ico)$ {
    expires    max;
    log_not_found off;
    access_log  off;
  }
}

Start Nginx

Usually start nginx from the command line but this depends on your installation method.

Apache

Apache jest popularnym i dobrze znanym serwerem sieci web dostępnym na wielu platformach.

Phalcon configuration

Poniżej prezentujemy proponowane konfiguracje jakich możesz użyć do konfiguracji Phalcona z Apache. These notes are primarily focused on the configuration of the mod_rewrite module allowing to use friendly URLs and the router component. Zwykle aplikacja ma następującą strukturę:

test/
 app/
  controllers/
  models/
  views/
 public/
  css/
  img/
  js/
  index.php

Absolutna ścieżka do witryny

Najbardziej typowym przypadkiem jest aplikacja zainstalowana w dowolnym folderze znajdującym się w głównym katalogu witryny. W tym przypadku używamy dwóch plików .htaccess, pierwszego do ukrycia kodu aplikacjia i przekierowania wszystkich zapytań do głównego katalogu aplikacji (public/).

Note that using .htaccess files requires your apache installation to have the AllowOverride All option set. {.alert.alert-warning}
# test/.htaccess

<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine on
  RewriteRule  ^$ public/  [L]
  RewriteRule  ((?s).*) public/$1 [L]
</IfModule>

Drugi plik .htaccess zlokalizowany jest w folderze public/, przekierowuje on wszystkie adresy do pliku public/index.php:

# test/public/.htaccess

<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On
  RewriteCond  %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond  %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteRule  ^((?s).*)$ index.php?_url=/$1 [QSA,L]
</IfModule>

For users that are using the Persian letter ‘م’ (meem) in uri parameters, there is an issue with mod_rewrite. To allow the matching to work as it does with English characters, you will need to change your .htaccess file:

# test/public/.htaccess

<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On
  RewriteCond  %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond  %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteRule  ^([0-9A-Za-z\x7f-\xff]*)$ index.php?params=$1 [L]
</IfModule>

If your uri contains characters other than English, you might need to resort to the above change to allow mod_rewrite to accurately match your route.

Konfiguracja Apache

Jeśli nie chcesz używać plików .htaccess możesz przenieść te konfiguracje do głównego pliku konfiguracyjnego apache’a

<IfModule mod_rewrite.c>

  <Directory "/var/www/test">
    RewriteEngine on
    RewriteRule ^$ public/  [L]
    RewriteRule ((?s).*) public/$1 [L]
  </Directory>

  <Directory "/var/www/test/public">
    RewriteEngine On
    RewriteCond  %{REQUEST_FILENAME} !-d
    RewriteCond  %{REQUEST_FILENAME} !-f
    RewriteRule  ^((?s).*)$ index.php?_url=/$1 [QSA,L]
  </Directory>

</IfModule>

Wirtualne hosty

Następująca konfiguracja umożliwia Ci zainstalowanie aplikacji Phalcona w wirtualnym hoście:

<VirtualHost *:80>

  ServerAdmin  [email protected]
  DocumentRoot  "/var/vhosts/test/public"
  DirectoryIndex index.php
  ServerName   example.host
  ServerAlias  www.example.host

  <Directory "/var/vhosts/test/public">
    Options    All
    AllowOverride All
    Require    all granted
  </Directory>

</VirtualHost>

Cherokee

Cherokee is a high-performance web server. It is very fast, flexible and easy to configure.

Phalcon configuration

Cherokee zapewnia przyjazny interfejs graficzny pozwalający na skonfigurowanie prawie każdej dostępnej opcji w tym serwerze.

Uruchom administratora cherokee przez wykonanie jako root /ścieżka-do-cherokee/sbin/cherokee-admin

Utwórz nowy wirtualny host klikając na vServers, a następnie dodaj nowy wirtualny serwer:

Ostatnio dodany serwer wirtualny powinien pojawić się na pasku po lewej stronie ekranu. W karcie Behaviors powinieneś zobaczyć zestaw domyślnych zachowań dla tego serwera wirtualnego. Kliknij przycisk Rule Management. Usuń reguły oznaczone jako Directory /cherokee_themes i Directory /icons:

Add the PHP Language behavior using the wizard. This behavior allows you to run PHP applications:

To zachowanie zazwyczaj nie wymaga dodatkowej konfiguracji. Dodaj kolejne zachowanie, tym razem w sekcji Manual Configuration. W polu Rule Type wybierz File Exists, a następnie upewnij się, że opcja Match any file jest włączona:

W zakładce ‘Handler’ należy wybrać List & Send jako handler’a:

Zmień Default zachowanie w celu włączenia przepisywania linków. Zmień handler’a na Redirection, a następnie dodaj do silnika następujące wyrażenie regularne ^(.*)$:

Na koniec, upewnij się, że zachowania mają następującą kolejność:

Uruchom aplikację w przeglądarce: