Ενότητες

Collection


Επισκόπηση

Phalcon\Collection είναι μια συστοιχία με πρόσβαση σαν αντικείμενο. It offers speed, as well as implementations of various PHP interfaces. These are:

<?php

use Phalcon\Collection;

$data = [
  'colors' => [
    'red',
    'white',
    'blue',
  ],
  'year'  => 1776,
];

$collection = new Collection($data);

Κατασκευαστής

Μπορείτε να κατασκευάσετε το αντικείμενο όπως οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο στην PHP. Ωστόσο, ο κατασκευαστής δέχεται μια προαιρετική παράμετρο array, η οποία θα συμπληρώσει το αντικείμενο για εσάς.

<?php

use Phalcon\Collection;

$data = [
  'colors' => [
    'red',
    'white',
    'blue',
  ],
  'year'  => 1776,
];

$collection = new Collection($data);

Ευαισθησία πεζών-κεφαλαίων

Όταν εγκαθιστάτε το αντικείμενο μπορείτε να καθορίσετε μια δεύτερη παράμετρο bool, η οποία θα ελέγχει το κλειδί που ψάχνει στο αντικείμενο. Από προεπιλογή $insensitive έχει οριστεί σε true, καθιστώντας τις αναζητήσεις σε περίπτωση συλλογής μη ευαίσθητες. Ο ορισμός αυτής της τιμής σε false θα κάνει την αναζήτηση για το στοιχείο με ευαίσθητο τρόπο.

<?php

use Phalcon\Collection;

$data = [
  'colors' => [
    'red',
    'white',
    'blue',
  ],
  'year'  => 1776,
];

$collection = new Collection($data, false);

echo $collection->has('COLORS'); // false

Επαναχρησιμοποίηση

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ξανά το στοιχείο, επανατοποθετώντας το. Phalcon\Collection εκθέτει τις clear() και init() μεθόδους, οι οποίες θα καθαρίσουν και θα ξανασυμπληρώσουν τον εσωτερικό πίνακα αντίστοιχα,

<?php

use Phalcon\Collection;

$data = [
  'colors' => [
    'red',
    'white',
    'blue',
  ],
  'year'  => 1776,
];

$collection = new Collection($data);

echo $collection->count(); // 2

$data = [
  'year' => 1776,
];

$collection->clear();
$collection->init($data);

echo $collection->count(); // 1

Λήψη

Όπως προαναφέρθηκε, το Phalcon\Collection υλοποιεί διάφορες διεπαφές, προκειμένου το στοιχείο να καταστεί όσο το δυνατόν πιο ευέλικτο. Η ανάκτηση δεδομένων αποθηκευμένων σε ένα στοιχείο μπορεί να γίνει με τη χρήση:

 • Ιδιότητα
 • __get()
 • λήψη από πίνακα ($collection[$element])
 • offsetGet()
 • get()

Ο ταχύτερος τρόπος είναι με τη χρήση της σύνταξης ιδιότητας:

<?php

use Phalcon\Collection;

$data = [
  'colors' => [
    'red',
    'white',
    'blue',
  ],
  'year'  => 1776,
];

$collection = new Collection($data);

echo $collection->year;          // 1776

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις __get($element) αλλά δε συνηστάται καθώς είναι πολύ πιο αργή από τη σύνταξη ιδιότητας. Το ίδιο ισχύει και για το offsetGet

echo $collection->__get('year');      // 1776
echo $collection['year'];         // 1776
echo $collection->offsetGet('year');    // 1776
echo $collection->get('year', 1776, true); // 1776
public function get(
  string $element, 
  mixed $defaultValue = null, 
  string $cast = null
): mixed

Η χρήση του get() προσφέρει τρεις επιπλέον παραμέτρους. Όταν $defaultValue οριστεί στην κλήση και το στοιχείο δεν βρέθηκε, $defaultValue θα επιστραφεί. Η παράμετρος cast δέχεται μια συμβολοσειρά που καθορίζει τον τύπο της τιμής που θα επιστραφεί. Οι διαθέσιμες τιμές είναι:

 • array
 • bool
 • boolean
 • double
 • float
 • int
 • integer
 • null
 • object
 • string

The collection object also offers two more getters getKeys and getValues getKeys( bool $insensitive = true ) returns all the keys stored internally in the collection. By default, it will return the keys case insensitive manner i.e. all lowercase. If false is passed in the call, it will return the keys exactly as they have been stored. getValues returns the values stored in the internal collection.

Has

To check whether an element exists or not in the collection, you can use the following:

 • isset() on the property
 • __isset()
 • array based isset (isset($coollection[$element]))
 • offsetExists()
 • has()

The fastest way is by using the property syntax:

<?php

use Phalcon\Collection;

$data = [
  'colors' => [
    'red',
    'white',
    'blue',
  ],
  'year'  => 1776,
];

$collection = new Collection($data);

echo isset($collection->year); // true

You can use __isset(element) but it is not advisable as it is much slower than the property syntax. The same applies to offsetExists

echo $collection->__isset('year');    // true
echo isset($collection['year']);     // true
echo $collection->offsetExists('year');  // true
echo $collection->has('year', true);   // true
public function has(string $element): bool

Set

To set an element in the collection, you can use the following:

 • assign the value to the property
 • __set()
 • array based assignment
 • offsetSet()
 • set()

The fastest way is by using the property syntax:

<?php

use Phalcon\Collection;

$data = [
  'colors' => [
    'red',
    'white',
    'blue',
  ],
];

$collection = new Collection($data);

$collection->year = 1776;

You can use __set($element, $value) but it is not advisable as it is much slower than the property syntax. The same applies to offsetSet

$collection->__set('year', 1776);
$collection['year'] = 1776;
$collection->offsetSet('year', 1776);
$collection->set('year', 1776); 

Remove

To remove an element in the collection, you can use the following:

 • unset the property
 • __unset()
 • array based unset
 • offsetUnset()
 • remove()

The fastest way is by using the property syntax:

<?php

use Phalcon\Collection;

$data = [
  'colors' => [
    'red',
    'white',
    'blue',
  ],
];

$collection = new Collection($data);

unset($collection->year);

You can use __unset($element) but it is not advisable as it is much slower than the property syntax. The same applies to offsetUnset

$collection->__unset('year');
unset($collection['year']);
$collection->offsetUnset('year');
$collection->remove('year'); 
public function remove(string $element): void

Επαναλήψεις

Since the collection object implements \IteratorAggregate, you can iterate through the object with ease. The method getIterator() returns an ArrayIterator() object

<?php

use Phalcon\Collection;

$data = [
  'red',
  'white',
  'blue'
];

$collection = new Collection($data);

foreach ($collection as $key => $value) {
  echo $key . ' - ' . $value . PHP_EOL;
}

Count

The implementation of the \Countable interface exposes the count() method, which stores the number of elements in the collection.

<?php

use Phalcon\Collection;

$data = [
  'colors' => [
    'red',
    'white',
    'blue',
  ],
  'year'  => 1776,
];

$collection = new Collection($data);

echo $collection->count();  // 2

Serialization

The \Serializable and \JsonSerializable interfaces expose methods that allow you to serialize and unserialize the object. serialize() and unserialize() use PHP’s serialize and unserialize functions. jsonSerialize() returns an array which can be used with json_encode to serialize the object.

<?php

use Phalcon\Collection;

$data = [
  'colors' => [
    'red',
    'white',
    'blue',
  ],
  'year'  => 1776,
];

$collection = new Collection($data);

echo $collection->serialize();  // a:2:{s:6:"colors";a:3:{i:0;s:3:"red";i:1;s:5:"white";i:2;s:4:"blue";}s:4:"year";i:1776;}

$serialized = 'a:2:{s:6:"colors";a:3:{i:0;s:3:"red";i:1;s:5:"white";i:2;s:4:"blue";}s:4:"year";i:1776;}';
$collection->unserialize($serialized);

echo $collection->jsonSerialize(); // $data

Μεταμορφώσεις

Phalcon\Collection also exposes two transformation methods: toArray() and toJson(int $options). toArray() returns the object transformed as an array. This method returns the same array as jsonSerialize().

<?php

use Phalcon\Collection;

$data = [
  'colors' => [
    'red',
    'white',
    'blue',
  ],
  'year'  => 1776,
];

$collection = new Collection($data);

echo $collection->toArray(); // $data

toJson(int $options) returns a JSON representation of the object. It uses json_encode internally and accepts a parameter, which represents the flags that json_encode accepts. By default the options are set up with the value 74, (RFC4327) which translates to:

 • JSON_HEX_TAG
 • JSON_HEX_APOS
 • JSON_HEX_AMP
 • JSON_HEX_QUOT
 • JSON_UNESCAPED_SLASHES

You can pass any valid flags to the method according to your needs.

<?php

use Phalcon\Collection;

$data = [
  'colors' => [
    'red',
    'white',
    'blue',
  ],
  'year'  => 1776,
];

$collection = new Collection($data);

echo $collection->toJson();  // ["red","white","blue"],"year":1776}

echo $collection->toJson(74 + JSON_PRETTY_PRINT);
/**
{
  "colors": [
    "red",
    "white",
    "blue"
  ],
  "year": 1776
}
*/

Read Only

Phalcon also offers a component that can be used in a read-only fashion. Phalcon\Collection\ReadOnly can serve as a collection in your application that can only be populated with initial data but not allowing its contents to be changed throughout the application.

<?php

use Phalcon\Collection\ReadOnly;

$data = [
  'colors' => [
    'red',
    'white',
    'blue',
  ],
  'year'  => 1776,
];

$collection = new ReadOnly($data);

echo $collection->toJson();  // ["red","white","blue"],"year":1776}

$collection->set('colors', ['red']); // Exception