Συλλογή


Επισκόπηση

Phalcon\Collection είναι μια συστοιχία με πρόσβαση σαν αντικείμενο. Προσφέρει ταχύτητα, καθώς και υλοποιήσεις διαφόρων PHP interfaces. Αυτά είναι:

<?php

use Phalcon\Collection;

$data = [
  'colors' => [
    'red',
    'white',
    'blue',
  ],
  'year'  => 1776,
];

$collection = new Collection($data);

Κατασκευαστής

Μπορείτε να κατασκευάσετε το αντικείμενο όπως οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο στην PHP. Ωστόσο, ο κατασκευαστής δέχεται μια προαιρετική παράμετρο array, η οποία θα συμπληρώσει το αντικείμενο για εσάς.

<?php

use Phalcon\Collection;

$data = [
  'colors' => [
    'red',
    'white',
    'blue',
  ],
  'year'  => 1776,
];

$collection = new Collection($data);

Ευαισθησία πεζών-κεφαλαίων

Όταν εγκαθιστάτε το αντικείμενο μπορείτε να καθορίσετε μια δεύτερη παράμετρο bool, η οποία θα ελέγχει το κλειδί που ψάχνει στο αντικείμενο. Από προεπιλογή $insensitive έχει οριστεί σε true, καθιστώντας τις αναζητήσεις σε περίπτωση συλλογής μη ευαίσθητες. Ο ορισμός αυτής της τιμής σε false θα κάνει την αναζήτηση για το στοιχείο με ευαίσθητο τρόπο.

<?php

use Phalcon\Collection;

$data = [
  'colors' => [
    'red',
    'white',
    'blue',
  ],
  'year'  => 1776,
];

$collection = new Collection($data, false);

echo $collection->has('COLORS'); // false

Reusing

You can also reuse the component, by repopulating it. Phalcon\Collection εκθέτει τις clear() και init() μεθόδους, οι οποίες θα καθαρίσουν και θα ξανασυμπληρώσουν τον εσωτερικό πίνακα αντίστοιχα,

<?php

use Phalcon\Collection;

$data = [
  'colors' => [
    'red',
    'white',
    'blue',
  ],
  'year'  => 1776,
];

$collection = new Collection($data);

echo $collection->count(); // 2

$data = [
  'year' => 1776,
];

$collection->clear();
$collection->init($data);

echo $collection->count(); // 1

Get

Όπως προαναφέρθηκε, το Phalcon\Collection υλοποιεί διάφορες διεπαφές, προκειμένου το στοιχείο να καταστεί όσο το δυνατόν πιο ευέλικτο. Retrieving data stored in an element can be done by using:

 • Ιδιότητα
 • __get()
 • λήψη από πίνακα ($collection[$element])
 • offsetGet()
 • get()

The fastest way is by using the property syntax:

<?php

use Phalcon\Collection;

$data = [
  'colors' => [
    'red',
    'white',
    'blue',
  ],
  'year'  => 1776,
];

$collection = new Collection($data);

echo $collection->year;          // 1776

You can use __get($element) but it is not advisable as it is much slower than the property syntax. The same applies to offsetGet

echo $collection->__get('year');      // 1776
echo $collection['year'];         // 1776
echo $collection->offsetGet('year');    // 1776
echo $collection->get('year', 1776, true); // 1776
public function get(
  string $element, 
  mixed $defaultValue = null, 
  string $cast = null
): mixed

Using get() offers three extra parameters. When $defaultValue is defined in the call and the element is not found, $defaultValue will be returned. The cast parameter accepts a string that defines what the returned value will be casted. The available values are:

 • array
 • bool
 • boolean
 • double
 • float
 • int
 • integer
 • null
 • object
 • string

The collection object also offers two more getters getKeys and getValues getKeys( bool $insensitive = true ) returns all the keys stored internally in the collection. By default, it will return the keys case insensitive manner i.e. all lowercase. If false is passed in the call, it will return the keys exactly as they have been stored. getValues returns the values stored in the internal collection.

Has

To check whether an element exists or not in the collection, you can use the following:

 • isset() on the property
 • __isset()
 • array based isset (isset($coollection[$element]))
 • offsetExists()
 • has()

The fastest way is by using the property syntax:

<?php

use Phalcon\Collection;

$data = [
  'colors' => [
    'red',
    'white',
    'blue',
  ],
  'year'  => 1776,
];

$collection = new Collection($data);

echo isset($collection->year); // true

You can use __isset(element) but it is not advisable as it is much slower than the property syntax. The same applies to offsetExists

echo $collection->__isset('year');    // true
echo isset($collection['year']);     // true
echo $collection->offsetExists('year');  // true
echo $collection->has('year', true);   // true
public function has(string $element): bool

Set

To set an element in the collection, you can use the following:

 • assign the value to the property
 • __set()
 • array based assignment
 • offsetSet()
 • set()

The fastest way is by using the property syntax:

<?php

use Phalcon\Collection;

$data = [
  'colors' => [
    'red',
    'white',
    'blue',
  ],
];

$collection = new Collection($data);

$collection->year = 1776;

You can use __set($element, $value) but it is not advisable as it is much slower than the property syntax. The same applies to offsetSet

$collection->__set('year', 1776);
$collection['year'] = 1776;
$collection->offsetSet('year', 1776);
$collection->set('year', 1776); 

Remove

To remove an element in the collection, you can use the following:

 • unset the property
 • __unset()
 • array based unset
 • offsetUnset()
 • remove()

The fastest way is by using the property syntax:

<?php

use Phalcon\Collection;

$data = [
  'colors' => [
    'red',
    'white',
    'blue',
  ],
];

$collection = new Collection($data);

unset($collection->year);

You can use __unset($element) but it is not advisable as it is much slower than the property syntax. The same applies to offsetUnset

$collection->__unset('year');
unset($collection['year']);
$collection->offsetUnset('year');
$collection->remove('year'); 
public function remove(string $element): void

Iteration

Since the collection object implements \IteratorAggregate, you can iterate through the object with ease. The method getIterator() returns an ArrayIterator() object

<?php

use Phalcon\Collection;

$data = [
  'red',
  'white',
  'blue'
];

$collection = new Collection($data);

foreach ($collection as $key => $value) {
  echo $key . ' - ' . $value . PHP_EOL;
}

Count

The implementation of the \Countable interface exposes the count() method, which stores the number of elements in the collection.

<?php

use Phalcon\Collection;

$data = [
  'colors' => [
    'red',
    'white',
    'blue',
  ],
  'year'  => 1776,
];

$collection = new Collection($data);

echo $collection->count();  // 2

Serialization

The \Serializable and \JsonSerializable interfaces expose methods that allow you to serialize and unserialize the object. serialize() and unserialize() use PHP’s serialize and unserialize functions. jsonSerialize() returns an array which can be used with json_encode to serialize the object.

<?php

use Phalcon\Collection;

$data = [
  'colors' => [
    'red',
    'white',
    'blue',
  ],
  'year'  => 1776,
];

$collection = new Collection($data);

echo $collection->serialize();  // a:2:{s:6:"colors";a:3:{i:0;s:3:"red";i:1;s:5:"white";i:2;s:4:"blue";}s:4:"year";i:1776;}

$serialized = 'a:2:{s:6:"colors";a:3:{i:0;s:3:"red";i:1;s:5:"white";i:2;s:4:"blue";}s:4:"year";i:1776;}';
$collection->unserialize($serialized);

echo $collection->jsonSerialize(); // $data

Μεταμορφώσεις

Phalcon\Collection also exposes two transformation methods: toArray() and toJson(int $options). toArray() returns the object transformed as an array. This method returns the same array as jsonSerialize().

<?php

use Phalcon\Collection;

$data = [
  'colors' => [
    'red',
    'white',
    'blue',
  ],
  'year'  => 1776,
];

$collection = new Collection($data);

echo $collection->toArray(); // $data

toJson(int $options) returns a JSON representation of the object. It uses json_encode internally and accepts a parameter, which represents the flags that json_encode accepts. By default the options are set up with the value 74, (RFC4327) which translates to:

 • JSON_HEX_TAG
 • JSON_HEX_APOS
 • JSON_HEX_AMP
 • JSON_HEX_QUOT
 • JSON_UNESCAPED_SLASHES

You can pass any valid flags to the method according to your needs.

<?php

use Phalcon\Collection;

$data = [
  'colors' => [
    'red',
    'white',
    'blue',
  ],
  'year'  => 1776,
];

$collection = new Collection($data);

echo $collection->toJson();  // ["red","white","blue"],"year":1776}

echo $collection->toJson(74 + JSON_PRETTY_PRINT);
/**
{
  "colors": [
    "red",
    "white",
    "blue"
  ],
  "year": 1776
}
*/

Read Only

Phalcon also offers a component that can be used in a read-only fashion. Phalcon\Collection\ReadOnly can serve as a collection in your application that can only be populated with initial data but not allowing its contents to be changed throughout the application.

<?php

use Phalcon\Collection\ReadOnly;

$data = [
  'colors' => [
    'red',
    'white',
    'blue',
  ],
  'year'  => 1776,
];

$collection = new ReadOnly($data);

echo $collection->toJson();  // ["red","white","blue"],"year":1776}

$collection->set('colors', ['red']); // Exception